Zasiedzenie w dobrej wierze

Autor: admin

Zasiedzenie jest sposobem nabycia własności nieruchomości przez osobę, która jest jej posiadaczem samoistnym przez okres przewidziany w ustawie. Okres ten wynosi dla posiadania w dobrej wierze 20 lat. Po upływie tego okresu, posiadacz samoistny staje się z mocy prawa właścicielem posiadanej nieruchomości. Orzeczenie sądu o zasiedzeniu ma tylko walor potwierdzająco – porządkowy nabycia własności przez posiadacza

Na czym polega dobra wiara ?

Dobra wiara posiadacza polega na jego przekonaniu o tym, że ma prawo własności do posiadanego gruntu, choć w rzeczywistości tytuł własności mu nie przysługuje. Należy podkreślić, że przekonanie to nie może ograniczyć się do subiektywnego wyobrażenia posiadacza o swojej majętności, lecz musi być usprawiedliwione obiektywnymi okolicznościami, w jakich wszedł w posiadanie nieruchomości. Usprawiedliwienie to jest wymogiem na tyle rygorystycznym, że w praktyce przypadki uznania dobrej wiary posiadacza są bardzo rzadkie.

Przykłady dobrej wiary posiadacza

Posiadacz spełnia wymóg dobrej wiary, jeżeli wszedł w posiadanie nieruchomości na podstawie aktu notarialnego jej kupna, który okazał się nieważny. Dobrą wiarę można też przypisać posiadaczowi przygranicznego pasa gruntu, który wszedł w jego posiadanie w następstwie przeprowadzonego postępowania rozgraniczeniowego, które później zostało wznowione z przyczyn, które nie leżały po jego stronie. Podobnie posiadaczem w dobrej wierze jest osoba, która nabyła posiadanie na podstawie testamentu, uznanego później za nieważny z przyczyn nie leżących po jej stronie. Akcentowanie momentu wejścia w posiadanie nieruchomości jest tu bardzo istotne, gdyż to moment przejęcia w posiadanie rozstrzyga o dobrej wierze posiadacza. Późniejsza jego świadomość co do tego, że, jak się okazuje, jednak nie przysługuje mu prawo własności do posiadanej nieruchomości nie pozbawia go statusu posiadacza w dobrej wierze. Koniecznie sprawdź porady na https://zasiedzenie.net/posiadacz-samoistny-w-dobrej-wierze-a-posiadacz-samoistny-w-zlej-wierze.

Uwaga !
Zasiedzenie rzeczy ruchomej jest możliwe tylko w dobrej wierze. Okres posiadania prowadzący do nabycia rzeczy ruchomej w drodze zasiedzenia jest krótki; wynosi 3 lata. W orzecznictwie sądowym wymóg dobrej wiary posiadacza rzeczy ruchomej jest stosowany bardzo rygorystycznie, zwłaszcza przy możliwości nabycia własności samochodu w drodze zasiedzenia. Przyjmuje się, że przypisanie kupującemu nawet drobnego uchybienia obowiązkowi badania używanego samochodu pod kątem uprawnień rzeczywiście przysługujących zbywcy, wyklucza dobrą wiarę nabywcy z tej umowy kupna.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:70

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:23

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1080