« wróć

Definicja "Umowy"

27.06.2012, Rafał Witkowski

Pojęcie umowy - Definicja

Umowa (łac. contractus) - w prawie cywilnym to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki. Umowy są zawsze co najmniej dwustronnymi czynnościami prawnymi. Występuje jednak wyjątek jednostronny - dotyczy to podpisania weksla.

Umowę uważa się za zawartą, gdy strony uzgodniły istotne postanowienia dotyczące m.in. takich jej elementów, jak czas trwania oraz sposób postępowania w sytuacji niewywiązania się przez jedną ze stron z przyjętych warunków.

Umowy są klasyfikowane wg różnych kryteriów, rozróżniamy np.:

  • umowy jednostronnie zobowiązujące, czyli takie, w których jedna strona ma prawa, druga zaś obowiązki (np. darowizny), 
  • umowy dwustronnie zobowiązujące, gdy dla obu stron wynikają prawa i obowiązki (np. pożyczki),
  • umowy o przeniesienie praw (np. sprzedaż ratalna),
  • umowy o korzystanie z cudzego mienia (np. dzierżawa). 

Często też zawierane są dwa typy innych umów:

  • umowa o dzieło - jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania jakiegoś dzieła, a druga do zapłaty wynagrodzenia z chwilą jego wykonania; 
  • umowa o pracę - najpowszechniejsza forma nawiązania stosunku pracy. Może ona być zawarta: 
  • na okres próbny, 
  • na czas wykonywania określonej pracy, 
  • na czas określony lub nieokreślony.

Umowa o pracę zawierana jest na piśmie i określa rodzaj pracy, termin jej rozpoczęcia oraz wynagrodzenie. Umowy o pracę regulują przepisy kodeksu pracy z 1974, znowelizowanego w 1996 r..

Osobnym rodzajem umów jest umowa międzynarodowa, czyli oświadczenie woli dwu lub więcej podmiotów prawa międzynarodowego, wywołujące skutki prawne. Umowa międzynarodowa jest głównym źródłem prawa międzynarodowego. Normy dotyczące umowy międzynarodowej zostały zawarte w konwencji wiedeńskiej o prawie traktatów (1969). Stronami umowy międzynarodowej są państwa, a także np. organizacje międzynarodowe. 

Umowy międzynarodowe dzielą się na dwustronne i wielostronne, wielostronne mogą być zamknięte lub otwarte (dostępne dla innych państw). Umowy międzynarodowe mają różne nazwy, np.: traktat, konwencja, układ czy też porozumienie. 

Ze względu na swą różnorodność można stwierdzić, że z umowami mamy do czynienia na każdym prawie kroku, zwłaszcza jeżeli dotyczy to świata gospodarki. Dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na rodzaj podejmowanych przez strony zobowiązań. Czytelny i dobrze skonstruowany pod względem prawnym zapis umowy zmniejsza ryzyko rozwiązania umowy z powodu jej nierzetelności. Nie trudno jednak o prawne uchybienia. Niestety bardzo często skrzętnie ukryte przez notariuszy z powodzeniem wprowadzają nas w błąd i przekonani o kupnie doskonałego domu możemy wyjść z bezwartościowym papierkiem w kieszeni, kosztującym nas, bagatela, 100 tys. zaliczki. Dlatego tak ważne jest dokładne czytanie tego, co podpisujemy, a jeżeli sami nie orientujemy się zbyt dobrze w kruczkach prawa gospodarczego, cywilnego czy prawa pracy, lepiej niech spojrzy na to zaufany i sprawdzony fachowiec, bo złożony podpis może nas w przyszłości drogo kosztować. 

Oprócz umów w rozumieniu prawa cywilnego istnieją także umowy administracyjne i umowy międzynarodowe.

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:712

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:16

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1076