« wróć

Wypłata zaległej nagrody jubileuszowej.

04.07.2012, Paweł Nowak - specjalista z zakresu prawa pracy i prawa oświatowego

Nagroda jubileuszowa jest uprawnieniem związanym ze stosunkiem pracy. Zasadą jest, że pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu zatrudnienia upoważniającego go do tej nagrody. Wypłata nagrody jubileuszowej powinna nastąpić niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody, a więc w dniu następującym po upływie okresu zatrudnienia uprawniającego do tej nagrody i od tego momentu należą się odsetki.
 
W tym miejscu należy podnieść, iż prawo do nagrody jubileuszowej przedawnia się po upływie 3 lat od dnia jej wymagalności. Wynika to jasno z treści art. 291 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym „roszczenia ze stosunku pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne”. Oznacza to w praktyce, że od dnia, w którym upłynął okres zatrudnienia uprawniający pracownika do otrzymania nagrody jubileuszowej, lub dnia, w którym ustalono termin płatności tej nagrody zaczyna biec trzyletni termin przedawnienia.
 
Problem postawiony w pytaniu należy rozpatrzyć z punktu widzenia etyki działania szkoły. Powinnością szkoły było w terminie wypłacić uprawnionemu pracownikowi przedmiotową nagrodę. Tak się nie stało. Po pewnym czasie ów pracownik ustnie przypomniał tę kwestię. Zatem pozostają dwa wyjścia. Pierwsze dotyczy wypłaty tejże nagrody wraz z naliczonymi w odpowiedniej wysokości odsetkami bez oczekiwania na jakiekolwiek pismo ze strony pracownika. Drugie związane jest już z formalnym zachowaniem (działaniem) pracownika ukierunkowanym na ściągnięcie tegoż świadczenia wraz z odsetkami albo poprzez przedsądowe jego uregulowanie – skierowanie pisma na ręce dyrektora szkoły, albo sądowe w postaci wniesionego powództwa do Sądu Pracy.
 
Biorąc pod uwagę ww. termin przedawnienia, jak również fakt, iż od obowiązku wypłaty nagrody upłynęły już dwa lata, istnieje możliwość, że szkoła nie poniesie konsekwencji z tytułu braku wypłaty nagrody jubileuszowej, a pracownik utraci prawo do dochodzenia tego roszczenia. Nie wiemy, czy tak właśnie się stanie, ponieważ nie znamy zamiaru pracownika w tym zakresie. Zatem trudno jest udzielić jednoznacznej odpowiedzi, wskazującej jaki wariant byłby korzystniejszy dla szkoły. Niemniej jednak należy podkreślić, że szkoła ma w obecnej chwili możliwość załatwienia tego problemu, ponieważ pracownik „nie wkroczył” jeszcze na drogę np. pisemnego ponaglenia wypłaty nagrody jubileuszowej.
 
Źródło: BibliotekaKP 

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:447

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:21

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1080