« 1 2 3 4 5 »

Czy jest możliwe przedawnienie wobec Urzędu Skarbowego ?

typ: porada 26.06.2012

Czy jest możliwe przedawnienie wobec Urzędu Skarbowego i jeśli tak to kiedy i w jakich sytuacjach może nastąpić ? Poproszę o określenie możliwości ubiegania się o przedawnienie oraz o wskazanie od jakiej daty należy liczyć bieg okresu przedawnienia. Więcej »

Odpowiedzialność firmy zajmującej się sprzedażą i zbieraniem baterii oraz akumulatorów ?

typ: porada 26.06.2012

Porada prawna w zakresie określenia obowiązków podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie zbywania i zbierania baterii i akumulatorów. Więcej »

Żona brała kredyty bez mojej wiedzy...skarga pauliańska, o co chodzi.

typ: porada 26.06.2012

Stan faktyczny i prawny, przedstawiony przez Pana dotyczy złożenia przez wierzycieli pozwów do sądu w zakresie skargi pauliańskiej, tj. uznania czynności prawnych dokonanych na majątku dłużnika za bezskuteczne w stosunku do niego. Fakt, że podczas trwania małżeństwa zawarli Państwo umowę o rozdzielności majątkowej a w jej efekcie żona przeniosła na Pana własność swojej połowy nieruchomości nie powoduje zwolnienia z odpowiedzialności majątkowej Pana żony, która przenosząc swój udział w nieruchomości na Pana mogła uznać, że tym samym zwolni z ewentualnego postępowania egzekucyjnego właśnie tę część majątku. Więcej »

Umowa słowna na wykorzystanie zdjęć towarów podczas współpracy. Czy kontrahent ma prawo nagle żądać ich usunięcia jeśli były warunkiem współpracy ?

typ: porada 26.06.2012

Podjęliśmy współpracę z firmą produkującą asortyment XYZ. Warunkiem podjęcia współpracy było udostępnienie zdjęć przedmiotowych towarów od producenta. W wyniku kilku nieporozumień z winy producenta (wykazanej przez Prokuraturę), nasz kontrahent nakazał usunięcie nam z oferty i strony WWW zdjęć zakupionych towarów, do których prawa autorskie majątkowe przysługiwały jemu oraz nie spisaliśmy nigdy żadnej umowy. Więcej »

Czy spółdzielnie może wynająć lokal użytkowy bez przetargu ?

typ: opinia 26.06.2012

Czy spółdzielnia wpisana do KRS ma obowiązek ogłaszania przetargów publicznych związanych z ich wynajęciem ? Czy i kiedy występuje obowiązek ogłaszania przetargów publicznych zgodnie z przepisami ustawy o Zamówieniach Publicznych. Więcej »

Jakie podatki zobowiązani są płacić cudzoziemcy w Polsce ? Jakie obowiązki i wymogi formalne spoczywają na cudzoziemcach i w jakiej formie najlepiej podejmować zatrudnienie ?

typ: opinia 26.06.2012

Opinia prawna w zakresie obowiązku podatkowego cudzoziemca chcącego pracować w Polsce ? Jakie obowiązki i wymogi formalne spoczywają na cudzoziemcach, kiedy muszą płacić podatki w Polsce i w jakiej formie najlepiej podejmować zatrudnienie ? Więcej »

DARMOWE

Użyczenie lokalu mieszkalnego w zamian za opiekę a obowiązek podatkowy.

typ: porada 26.06.2012

Czy z tytułu użyczenia lokalu mieszkalnego Wnioskodawca miał i nadal ma prawo do opłacania 8,5% zryczałtowanego podatku od opłat eksploatacyjnych?  Więcej »

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn.

typ: porada 26.06.2012

Mama zmarła w 2008 r., z mocy prawa nabyłem spadek 14 lipca 2011 r. w postaci nieruchomości. Lokal sprzedałem 27 stycznia 2012 r.. Czy jestem zwolniony z podatku od spadku jako syn zmarłej ? W jaki sposób mogę uniknąć płacenia podatku od sprzedaży oraz ile mam czasu na zgłoszenie sprzedaży lokalu do właściwego Urzędu Skarbowego ? Więcej »

Wypowiedzenie umowy najmu zawartej na czas określony bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zalegania z opłatami.

typ: opinia 26.06.2012

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu jest uregulowane w sposób szczególny w stosunku do ogólnych przepisów o najmie. Umowa najmu lokalu mieszkalnego może być wypowiedziana przez wynajmującego tylko z przyczyn i na zasadach określonych w u. ochr. pr. lok. Wypowiedzenie powinno być pod rygorem nieważności dokonane na piśmie oraz określać przyczynę wypowiedzenia (art. 11 ust. 1 u.o.p.l.). Więcej »

Sprzedaż kart PrePaid przez obywatela Polski z firmą zarejestrowaną w USA.

typ: opinia 26.06.2012

Opinia prawna w zakresie prowadzenia przez obywatela Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych Ameryki (USA) w zakresie obrotu kartami telefonicznymi PrePaid. Więcej »

Sprzedaż - podatek od czynności cywilno prawnej.

typ: porada 19.06.2012

Sprzedaż - podatek od czynności cywilno prawnej. Więcej »

Udział w zyskach

typ: porada 19.06.2012

Udział w zyskach spółki - co to jest. Więcej »

Opodatkowanie aportu.

typ: porada 19.06.2012

Opodatkowanie aportu w spółce. Więcej »

Objęcie udziałów w spółce

typ: porada 19.06.2012

Objęcie udziałów w spółce prawa handlowego. Więcej »

Spadek zagraniczny.

typ: porada 19.06.2012

Spadki zza granicy. Więcej »

Podatek od spadku.

typ: porada 19.06.2012

Jakie są podatki od spadku ? Więcej »

Podatek od spadku.

typ: porada 19.06.2012

Jakie są podatki od spadku ? Więcej »

Dziedziczenie testamentowe.

typ: porada 19.06.2012

Dziedziczenie na podstawie testamentu. Więcej »

Wygaśnięcie umowy o pracę

typ: porada 19.06.2012

Kiedy umowa o pracę wygasa - opracowanie. Więcej »

Sposoby rozwiązania umów o pracę.

typ: porada 19.06.2012

Jak rozwiązać umowę o pracę ? Więcej »

Rodzaje umów o pracę

typ: porada 19.06.2012

Umowy o pracę jakie przewiduje Kodeks Pracy - opracowanie. Więcej »

Likwidacja Spółki z o. o. w myśl decyzji udziałowców

typ: opinia 19.06.2012

Publikacja omawia w sposób szczegółowy wszelkie czynności oraz obowiązki jakim podlegają wspólnicy spółki z o. o. przy likwidacji spółki na ich wniosek. Więcej »

Przyczyny i sposoby procesu likwidacyjnego spółki z o. o.

typ: opinia 19.06.2012

Niniejsza publikacja omawia w sposób szczegółowy przyczyny i zakres czynności jakie należy podjąć w przypadku likwidacji spółki z o. o. . Więcej »

Zmiany jakie muszą zgłosić do KRS stowarzyszenia i fundacje

typ: porada 19.06.2012

Ta publikacja zawiera wszelkie możliwe zmiany w statucie stowarzyszenia lub fundacji, które powinny zostać uwidocznione w KRS po ich wystąpieniu. Więcej »

Czy sąd w przypadku braku konsensusu w działaniu mediatora może mieć podstawę do orzeczenia sprzedaży nieruchomości i następnie podziału majątku.

typ: porada 19.06.2012

Zgodnie z art. 210 Kodeksu cywilnego każdy ze współwłaścicieli może żądać zniesienia współwłasności. W razie zastosowania sądowego trybu zniesienia współwłasności likwidacja stosunku współwłasności następuje na mocy konstytutywnego orzeczenia sądu. O wyborze sposobu zniesienia współwłasności orzeka sąd, chociaż jest zobowiązany zasięgać stanowiska uczestników postępowania.  Więcej »

Jaką formę spółki wybrać przy działalności.

typ: opinia 19.06.2012

Przedstawienie argumentów koniecznych do wyboru formy prawnej i organizacyjnej podczas planowania założenia działalności gospodarczej. Celem wstępu należy zastanowić się jaką formę prawną i organizacyjną w myśl polskiego ustawodawstwa powinna przyjąć nowo zakładana działalność gospodarcza o charakterze usługowym. Z ustaleń wynikających z rozmowy z Klientem wynika, iż chce on zorganizować nowe przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej »

Jaką formę spółki wybrać przy działalności.

typ: opinia 19.06.2012

Przedstawienie argumentów koniecznych do wyboru formy prawnej i organizacyjnej podczas planowania założenia działalności gospodarczej. Celem wstępu należy zastanowić się jaką formę prawną i organizacyjną w myśl polskiego ustawodawstwa powinna przyjąć nowo zakładana działalność gospodarcza o charakterze usługowym. Z ustaleń wynikających z rozmowy z Klientem wynika, iż chce on zorganizować nowe przedsiębiorstwo w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Więcej »

Czy właściciele serwisu WWW powinni tworzyć standardowe umowy czy oprzeć się na regulaminie serwisu internetowego.

typ: porada 19.06.2012

Z roku na rok coraz powszechniejsze staje się zawieranie umów za pośrednictwem stron internetowych, poczty elektronicznej oraz innych środków komunikacji elektronicznej. Do zawarcia kontraktu przez Internet dochodzi w różny sposób, najczęściej dzieje się to przez złożenie oferty i zaakceptowanie jej przez drugą stronę. Jednak drogą tą mogą być również składane jedynie zaproszenia do zawarcia umowy. Więcej »

Termin związania „Ofertą” w transakcjach elektronicznych

typ: porada 19.06.2012

Należy zaznaczyć, iż oferent nie musi wyznaczać terminu, do kiedy oczekuje odpowiedzi na złożoną przez siebie ofertę. Jeśli jednak to zrobi, wówczas jest związany ofertą aż do wskazanego w niej terminu i nie może uchylić się od zawarcia umowy, jeśli w tym terminie oblat oświadczy, że ofertę przyjmuje. Więcej »

Zawieranie umów między przedsiębiorcami w internecie

typ: opinia 19.06.2012

Kodeks cywilny wprowadził szczególne rozwiązania w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami zawierającymi umowy drogą elektroniczną. Po pierwsze, wprowadzono zasadę oferty odwoływanej. Zgodnie z brzmieniem art. 662 k.c., w stosunkach pomiędzy przedsiębiorcami przed zawarciem umowy oferta może być odwołana, jeśli oferent złoży oświadczenie o odwołaniu oferty przed wysłaniem przez oblata oświadczenia o przyjęciu tej oferty. Z tym jednak, że oferty nie można jednak odwołać, jeśli wynika to z jej treści bądź oferta zawierała termin do jej przyjęcia. Więcej »

« 1 2 3 4 5 »

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:807

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:16

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1076