« 1 2 3 4 5 »

Zawieranie umów między przedsiębiorcami w internecie - Stan prawny w Unii Europejskiej oraz dyrektywy Parlamentu i Rady 97/7/WE.

typ: opinia 19.06.2012

Obserwując szeroko rozumiana działalność legislacyjną prowadzoną w ramach Unii Europejskiej w ostatnich latach można dojść do wniosku, że do istotniejszych zadań, jakie obecnie stawia sobie Unia Europejska, zaliczyć można stworzenie prawnych ram dla funkcjonowania społeczeństwa informatycznego. Więcej »

Stan prawny w Polsce w zakresie zawierania umów na odległość, ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranych poprzez Internet.

typ: opinia 19.06.2012

W dniu 2 marca 2000 r. została uchwalona ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. Ustawa, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2000 r., odgrywa istotną rolę dla oceny transakcji internetowych. Więcej »

Kto może zostać twórcą – współtwórcy i utwory zbiorowe.

typ: porada 19.06.2012

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy, prawo autorskie przysługuje twórcy, o ile ustawa nie stanowi inaczej. Z brzmienia tego przepisu wynika, iż osobie, która stworzyła dzieło, przysługują uprawnienia do tego dzieła. Więcej »

Jakie czynności podjąć przy zakładaniu stowarzyszenia.

typ: opinia 19.06.2012

Obszar działalności Stowarzyszeń może obejmować wszystkie dziedziny życia społecznego. Każda organizacja wybiera sobie cel przewodni, może nim być np. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, kobiet, ochrony środowiska, rozwoju edukacji, kultury, dziedzictwa narodowego itp.. Więcej »

Rejestracja Klubu Sportowego

typ: porada 19.06.2012

Kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej. Więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę w sposób najmniej problematyczny.

typ: porada 19.06.2012

Wypowiedzenie umowy o pracę to oświadczenie jednej ze stron stosunku pracy (pracodawcy lub pracownika) o rozwiązaniu umowy po upływie odpowiedniego okresu wypowiedzenia. Więcej »

Rozwiązanie umowy o pracę - szerokie omówienie

typ: opinia 19.06.2012

W tym opracowaniu omówiliśmy bardzo szeroko problematykę rozwiązania umowy o pracę w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i doktrynę. Więcej »

Inne formy zatrudnienia - umowa o dzieło, zlecneie.

typ: porada 19.06.2012

Oprócz zatrudnienia na umowę o pracę istnieje możliwość zatrudniania pracownika na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Więcej »

Inne formy zatrudnienia - umowa o dzieło, zlecneie.

typ: porada 19.06.2012

Oprócz zatrudnienia na umowę o pracę istnieje możliwość zatrudniania pracownika na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło. Więcej »

Zawieszenie działalności gospodarczej

typ: porada 19.06.2012

Kiedy podjąć decyzję o zawieszeniu działalności gospodarczej i jak przeprowadzić ten proces poprawnie. Więcej »

Zawieszenie działalności firmy bez konieczności płacenia składek ZUS.

typ: porada 19.06.2012

W tej publikacji przedstawiamy szczegółowo zakres czynności jakie należy podjąć aby nie podlegać obowiązkowi opłacania składek ZUS przy zawieszeniu działalności. Więcej »

Zawieszenie działalności firmy bez konieczności płacenia składek ZUS.

typ: porada 19.06.2012

W tej publikacji przedstawiamy szczegółowo zakres czynności jakie należy podjąć aby nie podlegać obowiązkowi opłacania składek ZUS przy zawieszeniu działalności. Więcej »

Kiedy wnieść pozew o rozwód

typ: porada 19.06.2012

Jeśli dojdzie do sytuacji, że musicie wnieść pozew o rozwód, tutaj znajdziecie wiele wskazówek co zrobić aby nie popełnić błędów. Więcej »

Kto może wystąpić o lokal socjalny.

typ: porada 19.06.2012

Poniższe opracowanie pomoże rozwiązać Państwu kwestie dotyczące komu należy się lokal socjalny. Więcej »

Prawo do zachowku - komu przysługuje i na jakich zasadach oraz kto może zostać pozbawiony prawa do zachowku

typ: porada 19.06.2012

Ta publikacja obejmuje swoją problematyką zagadnienie "zachowku", które z reguły dostarcza dużo emocji podczas dochodzenia swoich praw. Wyjaśniamy w sposób jednoznaczny komu i na jakich zasadach należy się zachowek oraz kto może zostać pozbawiony prawa do zachowku. Więcej »

Prawo do zachowku - teoria

typ: porada 19.06.2012

Przedstawiamy Państwu obszerną i łatwo przyswajalną definicję instytucji zachowku, wraz ze wszystkimi szczegółami, które są niezbędne dla bezproblemowego zrozumienia pojęcia "Zachowku". Więcej »

DARMOWE

Dziedziczenie ustawowe - warunki ogólne.

typ: porada 19.06.2012

Publikacja przedstawia ogólne warunki dziedziczenia w sytuacjach tzw. typowych, polecamy wszystkim szukającym porady prawnej w zakresie wyjaśnienia na czym polega "dziedziczenie ustawowe" i jak przebiega ten proces. Więcej »

Dziedziczenie/ Spadek - co zrobić, jakie podjąć kroki

typ: porada 19.06.2012

Niniejsza publikacja przedstawia wszelkie niezbędne czynności prawne jakie należy podjąć w związku z instytucją spadku i dziedziczenia oraz terminy tych czynności. Więcej »

Umowa Przedwstępna przy zakupie nieruchomości.

typ: opinia 19.06.2012

Niniejsza publikacja zawiera wszelkie informacje i omówione kruczki prawne w związku z zawieranymi umowami przedwstępnymi przy przenoszeniu prawa własności do nieruchomości. Więcej »

Umowa Przedwstępna a kredyt hipoteczny - najczęstsze pytania i wątpliwości

typ: porada 19.06.2012

Publikacja omawia w sposób szczegółowy najczęściej zadawane pytania podczas zawierania umowy przedwstępnej przy sprzedaży - zakupie nieruchomości. Więcej »

DARMOWE

Jak dokonać zgłoszenia znaku towarowego (nazwy i logo firmy).

typ: porada 19.06.2012

Na znaki towarowe Urząd Patentowy RP udziela praw ochronnych. Aby zgłoszenie dotyczące znaku ochronnego mogło być przyjęte, trzeba spełnić warunki wynikające z ustawy Prawo własności przemysłowej. Więcej »

Czy nakłady z podarowanego mieszkania własnościowego mogą być włączone do rozliczenia, czy Sąd powinien to uwzględnić.

typ: opinia 19.06.2012

Dokonanie podziału rzeczy wspólnej pozostawia zazwyczaj nie rozstrzygnięty problem dotyczący rozliczeń pomiędzy współwłaścicielami z tytułu dokonania nakładów na rzecz wspólną. Więcej »

Czy należy mi się świadczenie "Pod gruszą" jeśli rozwiązałam umowę o pracę albo jestem w trakcie jej wymówienia.

typ: porada 19.06.2012

Porada prawna w zakresie określenia uprawnień do wypłacenia świadczenia "Pod gruszą" dla osoby, która złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, lub też umowę tę rozwiązała. Więcej »

Wynajęcie mieszkania na biuro - co muszę wiedzieć?

typ: porada 19.06.2012

Porada prawna w zakresie statusu prawnego lokalu mieszkalnego wynajętego m.in. na działalność gospodarczą. Więcej »

Jak rozwiązać umowę najmu zawartą na czas określony?

typ: porada 19.06.2012

Porada prawna w zakresie możliwości rozwiązania umowy najmu bez zachowania okresu wypowiedzenia, zawartej na czas określony. Więcej »

Uprawnienia właściciela nieruchomości pozbawionego możliwości korzystania z drogi dojazdowej do nieruchomości.

typ: porada 19.06.2012

Porada prawna w zakresie określenia uprawnień właściciela nieruchomości pozbawionego możliwości korzystania z drogi dojazdowej do tej nieruchomości. Więcej »

Uchylenie się od skutków prawnych zawartej umowy pod wpływem istotnego błędu.

typ: porada 19.06.2012

Porada prawna w zakresie możliwości uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia woli (Umowy) złożonego pod wpływem istotnego błędu dotyczącego czynów tzw. "Zlecenia" i "Umowy zlecenia". Więcej »

DARMOWE

Umowa zlecenie a ZUS.

typ: porada 19.06.2012

Umowa zlecenia stwarza konieczność opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne bez względu na to, czy jest to pierwsze czy kolejne zlecenie, czy poza tą umową zleceniobiorca posiada także inne tytuły do ubezpieczenia. Wyjątkiem jest umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do ukończenia przez te osoby 26. roku życia. Więcej »

DARMOWE

Wysokość kosztów w postępowaniu sądowym przed Sądami Administracyjnymi.

typ: porada 19.06.2012

Porada prawna w zakresie określenia wysokości kosztów postępowania sądowego przed sądami administracyjnymi. Więcej »

Rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony.

typ: porada 19.06.2012

Porada prawna w zakresie określenia skutków prawnych rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej na czas określony. Więcej »

« 1 2 3 4 5 »

Partnerzy »

Instytut Allerhanda

Instytut Allerhanda

Więcej »

Prawnik w Mediacji

projekt poświęcony mediacji

Więcej »

Statystyka »

Użytkowników on-line:70

Zalogowanych użytkowników:0

Zarejestrowanych użytkowników:29

Udzielone porady:2448

Zamieszczone porady:177

Ilość wzorów pism:111

Ilość artykułów:1089